Disclamer

Disclaimer

Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam valuableproject.nl berusten bij Valuable Project.

Gebruiker van de valuableproject.nl erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Valuable Project op de inhoud van valuableproject.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Valuable Project.

Gebruiker mag de inhoud van valuableproject.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit valuableproject.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te kopiƫren, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

 

De verwerking van de gegevens op valuableproject.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Iedere vorm van auteurrechten schending zal derhalve ook meteen juridisch aangepakt worden.